Мені потрібна допомога / Мне нужна помощь

Ласкаво просимо до Канади! / Добро пожаловать в Канаду!

Виберіть Регіон / Выберите регион

Альберта / Альберта

Веб-сайт містить інформацію про реакцію Альберти на кризу в Україні, включаючи ресурси та провінційні послуги, доступні для українців, які прибувають до Альберти. Українські новоприбулі можуть вибрати зв’язок із посередницькою агенцією, яка може допомогти їм із поселенням та мовними послугами, поки вони живуть та працюють в Альберті. Перелік агентств можна знайти на сайті. Ми рекомендуємо вам часто відвідувати цю веб-сторінку, оскільки вона буде оновлюватися, коли буде доступна нова інформація.

 


 

Веб-сайт содержит информацию о реакции Альберты на кризис в Украине, включая ресурсы и провинциальные услуги, доступные для украинцев, прибывающих в Альберту. Украинские новоприбывшие могут выбрать связь с посредническим агентством, которое может помочь им с поселением и языковыми услугами, пока они живут и работают в Альберте. Список агентств можно найти на сайте. Мы рекомендуем вам часто посещать эту веб-страницу, поскольку она будет обновляться, когда будет доступна новая информация.

Британська Колумбія / Британская Колумбия

Ласкаво просимо, Україно (Welcoming Ukraine)

1-800-663-7867

 

Якщо вам потрібна допомога, зателефонуйте в службу Service BC за номером 1-800-663-7867. Доступні перекладачі. Ви також можете відвідати www.gov.bc.ca/welcomingukraine для отримання інформації англійською, українською та російською мовами щодо: імміграції, підтримки та послуг; охорони здоров’я, психічного здоров’я та постравматічноії підтримки; працевлаштування, освіти та догляду за дітьми.

 


 

Service BC Добро пожаловать, Украина (Welcoming Ukraine)

1-800-663-7867

 

Если вам нужна помощь, позвоните в службу Service BC по номеру 1-800-663-7867. Доступные переводчики. Вы также можете посетить www.gov.bc.ca/welcomingukraine для получения информации на английском, украинском и русском языках относительно: иммиграции, поддержки и услуг; здравоохранения, психического здоровья и постравматической поддержки; трудоустройство, образования и ухода за детьми.

Манітоба / Манитоба

Щоб отримати інформацію про підтримку новоприбулих українців в Манітобу, відвідайте.

Агентства з поселення пропонують безкоштовні послуги новоприбулим у Манітобі, щоб підтримати їх у процесі поселення та інтеграції. Щоб знайти постачальника послуг поблизу, ви можете:

 • Натисніть тут, щоб знайти агенції, які надають безкоштовні послуги з розселення у Манітобі
 • Натисніть тут, щоб знайти агенції, які надають безкоштовну підтримку пошуку роботи в Манітобі

Для будь-яких інших безкоштовних послуг, які пропонуються новоприбулим, натисніть тут, а потім відфільтруйте за типом пропонованої послуги, використовуючи спадне меню «Категорія веб-сайту» в розділі «Пошук» праворуч.

Інформацію про Конгрес українців Канади провінції Манітоби та їхні ініціативи можна знайти на сайті https://uccmanitoba.ca/

 


 

Чтобы получить информацию о поддержке новоприбывших украинцев в Манитобу, посетите.

Агентства по селению предлагают бесплатные услуги новоприбывшим в Манитобе, чтобы поддержать их в процессе поселения и интеграции. Чтобы найти поставщика услуг поблизости, вы можете:

 • Нажмите здесь, чтобы найти агентства, предоставляющие бесплатные услуги по расселению в Манитобе
 • Нажмите здесь, чтобы найти агентства, предоставляющие бесплатную поддержку поиска работы в Манитобе

Для любых других бесплатных услуг, предлагаемых новоприбывшим, нажмите здесь, а затем отфильтруйте по типу предлагаемой услуги, используя раскрывающееся меню «Категория веб-сайта» в разделе «Поиск» справа.

Информацию о Конгрессе украинцев Канады провинции Манитобы и их инициативах можно найти на сайте https://uccmanitoba.ca/

Нью-Брансвік / Нью-Брансуик

Підтримка іммігрантів, які прибувають до Нью-Брансвіка / Поддержка иммигрантов, прибывающих в Нью-Брансуик

Ньюфаундленд і Лабрадор / Ньюфаундленд и Лабрадор

Зареєструватися можна на веб-сторінці Служби Розміщення українців.

Ньюфаундленд і Лабрадор об’єднують українські сім’ї та окремих людей, які вміють і бажають працювати з роботодавцями по всій провінції, які потребують їхніх навичок. Будь ласка, зв’яжіться з одним із наших співробітників за адресою ukrainianfamily@gov.nl.ca для отримання додаткової інформації.

 


 

Зарегистрироваться можно на веб-странице Службы размещения украинцев.

Ньюфаундленд и Лабрадор объединяют украинские семьи и отдельных людей, умеющих и желающих работать с работодателями по всей провинции, нуждающихся в их навыках. Пожалуйста, свяжитесь с одним из наших сотрудников по адресу http://www.family@gov.nl.ca для получения дополнительной информации.

Нова Шотландія / Новая Шотландия

Веб-сайт YMCA Галіфаксу/Дартсмута містить конкретну інформацію для громадян України, які прибули.

 

Охорона здоров’я

Громадяни України та їхні сім’ї, які приїжджають з відкритим дозволом на роботу (Open Work Permit) мають право на охорон уздоров’я в Новій Шотландії.

Відвідайте цей веб-сайт, щоб подати заявку на отримання картки медичного страхування Нової Шотландії (MSI), щоб отримати доступ до медичних послуг, які фінансуються державою.

Для провіреноії щоденної інформації та порад щодо здоров’я, зверніться до 811 Нова Шотландія.

 

Житло

Безпечне житло для вас і вашої родини, якщо у вас ще немає житла.

 

Фінансова інформація

Усі великі банки мають спеціальні програми для підтримки новоприбулих у відкритті банківського рахунку та доступі до фінансових послуг.

 

Навчання

Державна освіта є безкоштовною для дітей у Новій Шотландії: Система державних шкіл Нової Шотландії.

З дозволом на навчання діти можуть бути зараховані до школи, також доступні варіанти вищої та середньої спеціальної освіти в університетах та коледжах по всій Новій Шотландії.

У багатьох школах по всій провінції є мовна підтримка та підтримка для адаптації до шкільного життя для новоприбулих. Для отримання додаткової інформації відвідайте: YMCA Immigrant Services School Settlement.

 

Працевлаштування

Наш сайт Nova Scotia Works є ще одним ключовим ресурсом, який допоможе вам знайти роботу.

 

Поселення та мовні послуги

YMCA Immigrant Services Асоціація послуг іммігрантів Нової Шотландії (ISANS).

 

Проїзд

Усі українці, які прибувають за програмою “Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET)”, мають право отримати безкоштовний автобусний квиток за програмою Welcome in Halifax.

 

Догляд за дітьми

Нова Шотландія ліцензує дитячі заклади в провінції. Ви можете шукати об’єкти за місцем проживання.

 

Корисні Посилання

Імміграція Нової Шотландії – інформація про шляхи імміграції провінцій

Нова Шотландія 211 – каталог програм і послуг по всій провінції

Живи в Новій Шотландії – інформація про проживання в регіонах, містах і селищах провінції

Конгрес українців Канади

Український Конгрес Нової Шотландії Ukrainian Canadian Congress – New Scotia Branch

Надзвичайні ситуації – 911 Нової Шотландії система екстреного виклику забезпечує цілодобовий доступ до допомоги 170 різними мовами.

 


 

Веб-сайт YMCA Галифакса/Дартсмута содержит конкретную информацию для прибывших граждан Украины.

 

Здравоохранение

Граждане Украины и их семьи, приезжающие с открытым разрешением на работу (Open Work Permit) имеют право на здравоохранение в Новой Шотландии.

Посетите этот веб-сайт, чтобы подать заявку на получение карты медицинского страхования Новой Шотландии (MSI), чтобы получить доступ к медицинским услугам, финансируемым государством.

Для проверенной ежедневной информации и советов по здоровью, обратитесь к 811 Новая Шотландия.

 

Жилье

Безопасное жилье для вас и вашей семьи, если у вас еще нет жилья.

 

Финансовая информация

Все крупные банки имеют специальные программы для поддержки вновь прибывших в открытии банковского счета и доступа к финансовым услугам (конкретные места с украиноязычным персоналом?)

 

Обучение

Государственное образование бесплатно для детей в Новой Шотландии: Система государственных школ Новой Шотландии.

С разрешением на обучение дети могут быть причислены в школу, также доступны варианты высшего и среднего специального образования в университетах и ​​колледжах по всей Новой Шотландии.

Во многих школах по всей провинции есть языковая поддержка и адаптация к школьной жизни для новоприбывших. Для получения дополнительной информации посетите: YMCA Immigrant Services School Settlement.

 

Трудоустройство

Наш сайт Nova Scotia Works является еще одним ключевым ресурсом, который поможет вам найти работу.

 

Поселения и речевые услуги

YMCA Immigrant Services Ассоциация услуг иммигрантов Новой Шотландии (ISANS).

 

Проезд

Все украинцы, прибывающие по программе “Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки (CUAET)”, имеют право получить бесплатный автобусный билет по программе Welcome in Halifax.

 

Уход за детьми

Новая Шотландия лицензирует детские заведения в провинции. Вы можете искать объекты по месту жительства.

 

Полезные Ссылки

Иммиграция Новой Шотландии – информация о путях иммиграции провинций

Новая Шотландия 211 – каталог программ и услуг по всей провинции

Живи в Новой Шотландии – информация о проживании в регионах, городах и селениях провинции

Конгресс украинцев Канады 

Украинский Конгресс Новой Шотландии Ukrainian Canadian Congress – New Scotia Branch

Чрезвычайные ситуации – 911 Новой Шотландии система экстренного вызова обеспечивает круглосуточный доступ к помощи на 170 разных языках.

Північно-Західні території / Северо-Западные территории

Ресурси для українців, які прибувають до NWT через Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET)

 

Медична картка

Іноземний громадянин має право на покриття в перший день, якщо у нього є лист-підтвердження або договір, виданий роботодавцем NWT, що особа збирається працювати повний робочий день (мінімум 30 годин на тиждень) у NWT протягом 12 місяців. Якщо особа, яка має дозвіл на роботу, переїжджає до NWT з іншої провінції чи території, де раніше було встановлено медичне страхування, застосовується 3-місячний період очікування.

 

Посвідчення водія

Для передачі водійських прав з України на NWT необхідно:

 • скласти теоретичний іспит 7 класу Північно-Західних територій;
 • Здати українське посвідчення водія;
 • Скласти практичний дорожній іспит 5 класу Північно-Західних територій;

У разі успіху ви зможете оновити свої водійські права класу 7 до посвідчення водія класу 5. Конкретні запитання щодо водійських прав можна надіслати за номером 867-767-9088 або DVLicensing@gov.nt.ca

 

Навчання для дітей шкільного віку у NWT

За запитами, пов’язаними з освітою для дітей шкільного віку на півночі, будь ласка, зв’яжіться з органами освіти NWT, щоб дізнатися більше про процес реєстрації. Контактну інформацію можна знайти тут.

 

Вища та середня спеціальна освіта у NWT

Aurora College – це державний коледж, який пропонує освітні програми середньої спеціальної освіти для дорослих, розроблені для задоволення потреб ринку праці Півночі в трьох студентських містечках і через мережу громадських навчальних центрів.

Будь ласка, зверніть увагу, що в коледжі Аврора немає офісу для міжнародних студентів, і коледж не може надавати підтримку, крім тієї, яка доступна для місцевих студентів. Для отримання додаткової інформації відвідайте.

Щоб отримати інформацію про всі можливості для отримання вищої освіти на півночі, відвідайте.

 

Ресурсний буклет для новоприбулих про життя та поселення в NWT: Ласкаво просимо до NWT Guide, з інформацією про громади, культури, транспорт, освіту, банківську справу, юридичні ресурси тощо.

 


 

Ресурсы для украинцев, прибывающих в NWT через Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки (CUAET)

 

Медицинская карта

Иностранный гражданин имеет право на покрытие в первый день, если у него есть письмо-подтверждение или договор, выданный работодателем NWT, что лицо собирается работать полный рабочий день (минимум 30 часов в неделю) в NWT в течение 12 месяцев. Если лицо, имеющее разрешение на работу, переезжает в NWT из другой провинции или территории, где раньше было установлено медицинское страхование, применяется 3-месячный период ожидания.

 

Водительское удостоверение

Для передачи водительских прав с Украины на NWT необходимо:

 • сдать теоретический экзамен 7 класса Северо-Западных территорий;
 • Сдать украинское водительское удостоверение;
 • Сдать практический дорожный экзамен 5 класса Северо-Западных территорий;

В случае успеха вы сможете обновить свои водительские права класса 7 до водительского удостоверения класса 5. Конкретные вопросы по водительским правам можно отправить по номеру 867-767-9088 или DVLicensing@gov.nt.ca

 

Обучение для детей школьного возраста в NWT

По запросам, связанным с образованием для детей школьного возраста на севере, свяжитесь с органами образования NWT, чтобы узнать больше о процессе регистрации. Контактную информацию можно найти здесь.

 

Высшее и среднее специальное образование в NWT

Aurora College – это государственный колледж, предлагающий образовательные программы среднего специального образования для взрослых, разработанные для удовлетворения потребностей рынка труда Севера в трех студенческих городках и через сеть общественных учебных центров.

Пожалуйста, обратите внимание, что в колледже Аврора нет офиса для международных студентов и колледж не может оказывать поддержку, кроме той, которая доступна для местных студентов. Для получения дополнительной информации посетите.

Чтобы получить информацию о всех возможностях для получения высшего образования на севере, посетите.

 

Ресурсный буклет для новоприбывших о жизни и поселении в NWT: Добро пожаловать в NWT Guide, с информацией об общинах, культуре, транспорте, образовании, банковском деле, юридических ресурсах и т.д.

Нунавут / Нунавут

Інформація незабаром / Информация скоро появится

Онтаріо / Онтарио

Підтримка українців, які прибувають до Онтаріо / Поддержка украинцев, прибывающих в Онтарио

Острів Принца Едварда / Остров Принца Эдуарда

Підтримка іммігрантів, які прибувають на Острів Принца Едварда / Поддержка иммигрантов, прибывающих на остров Принца Эдуарда

Квебек / Квебек

На цій сторінці ви знайдете інформацію про послуги, які пропонуються в Квебеку людям, які прибувають з України.

 


 

На этой странице вы найдете информацию об услугах, предлагаемых в Квебеке людям, прибывающим из Украины.

Accueil des Ukrainiens au Québec

Саскачеван / Саскачеван

Уряд Саскачевану надає багато підтримки та має багато послуг для прийняття, допомоги та розселення новоприбулих українців у провінціії. Більше інформації можна знайти за посиланням.

 


 

Правительство Саскачевана оказывает много поддержки и оказывает много услуг для принятия, помощи и расселения новоприбывших украинцев в провинции. Больше информации можно найти по ссылке.

Юкон / Юкон

Для отримання додаткової інформації про те, як оселитися в Юконі, ви можете отримати доступ до служби підтримки українських сімей.

За послугами поселення на Юконі можна звернутися до Мультикультурного центру Юкона.

 


 

Для получения дополнительной информации о том, как поселиться в Юконе, вы можете получить доступ в службу поддержки украинских семей.

За услугами поселения на Юконе можно обратиться в Мультикультурный центр Юкона.

Ласкаво просимо до Канади! По всій країні працюють безкоштовні служби підтримки, які допоможуть вам адаптуватися. Вони пропонують такі послуги:

 • Безкоштовні уроки англійської/французької мови для дорослих.
 • Надання інформації про життя в Канаді та допомоги у вирішенні побутових питань, як-от зарахування дітей до школи, отримання доступу до медичного обслуговування, користування місцевою транспортною мережею тощо. 
 • Надання інформації та послуг, що стосуються працевлаштування, зокрема наставництво, налагодження ділових зв’язків, консультування, розвиток професійних навичок і навчання.
 • Проведення заходів, які допомагають налагодити стосунки з різними спільнотами за допомогою волонтерів.
 • Оцінювання інших потенційних потреб громадян України та направлення до відповідних установ.
 • Надання послуг, орієнтованих на потреби жінок, людей похилого віку, молоді та представників сексуальних меншин (LGBTQ2+).

Повний перелік організацій, що надають послуги в цій сфері, можна знайти на веб-сайті Міністерства імміграції, біженців і громадянства Канади. Цей список можна відфільтрувати за певною провінцією або містом, щоб знайти найближчу до вас службу.

Якщо ви шукаєте роботу, можна зареєструватися в Как пользоваться банком вакансий (Загружаемый PDF – украинский).

 

Як приїхати в Канаду

Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (The Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET)) є одним із багатьох спеціальних заходів, які уряд Канади запровадив для підтримки народу України. Він пропонує українцям та членам їхніх сімей безкоштовний подовжений тимчасовий статус і дозволяє їм працювати, навчатися та залишатися в Канаді допоки їм не буде безпечно повернутися додому.

Детальніше читайте тут.

Міністерство в справах імміграції, біженців і громадянства Канади (Immigration, Refugees and Citizenship Canada – IRCC) створило спеціальний канал обслуговування для запитів щодо України, який буде доступний з прийомом дзвінків як у Канаді, так і за кордоном за номером 613-321-4243. Крім того, тепер ви можете додати ключове слово Ukraine2022 до веб-форми IRCC з вашими запитаннями, і ваш електронний запит буде пріоритетним. Деталі українською на сайті IRCC.

Українці та їхні родини, які зараз перебувають у Канаді, можуть подати заявку на продовження свого перебування на термін до 3 років за допомогою Канадсько-українського дозвілу на екстрені поїздки (CUAET). Це включає статус тимчасового резидента (відвідувача), дозволу на роботу та навчання, а також дозволяє людям залишати та повертатися до Канади в будь-який час, поки діє їхня віза. Діти шкільного віку матимуть право відвідувати початкову та середню школу протягом цього часу.

 

Працевлаштування

Подайте заявку на отримання канадського номера соціального страхування (SIN). Номер SIN – це унікальний 9-значний номер, який ви використовуєте для ідентифікації. Цей номер потрібен для роботи в Канаді та доступу до деяких державних програм.

З вашим відкритим дозволом на роботу і SIN номером ви можете працювати майже на будь-якого роботодавця в Канаді.

У Канадському Банку вакансій з’явився новий розділ «Вакансії для України» де роботодавці визначили та опублікували вакансії. Ви також можете використовувати Банк вакансій для пошуку всіх вакансій у вашій провінції чи території.

Нижче ви можете знайти важливу інформацію, яка допоможе вам влаштуватися в Канаді:

 • Ласкаво просимо до Канади: інформація для новоприбулих
 • Документ про доступ до послуг
 • Список важливих справ, які потрібно зробити, коли ви прибудете до Канади
 • Інформація про канадську допомогу на дитину
 • Інформація про те, як отримати номер соціального страхування (SIN), дев’ятизначний номер, необхідний для роботи в Канаді
 • Інформація про те, як захистити свій номер соціального страхування (SIN)

 


 

По всей стране работают бесплатные службы поддержки, которые помогут вам адаптироваться. Они предлагают следующие услуги:

 • Бесплатные уроки английского/французского языка для взрослых.
 • Предоставление информации о жизни в Канаде и помощи в решении бытовых вопросов, таких как зачисление детей в школу, получение доступа к медицинскому обслуживанию, использование местной транспортной сети и т. д. 
 • Предоставление информации и услуг, касающихся трудоустройства, включая наставничество, налаживание деловых связей, консультирование, развитие профессиональных навыков и обучение.
 • Проведение мероприятий, которые помогают наладить отношения с различными сообществами при помощи волонтеров.
 • Оценка других потенциальных потребностей граждан Украины и направление в соответствующие учреждения.
 • Предоставление услуг, ориентированных на потребности женщин, пожилых людей, молодежи и представителей сексуальных меньшинств (LGBTQ2+).

Полный перечень организаций, оказывающих услуги в данной сфере, можно найти на веб-сайте Министерства иммиграции, беженцев и гражданства Канады. Этот список можно отфильтровать по определенной провинции или городу, чтобы найти ближайшую к вам службу.

Если вы ищете работу, можно зарегистрироваться в Канадском банке вакансий (Canada Job Bank).

 

Как приехать в Канаду

Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки (CUAET) является одним из многих специальных мер, которые правительство Канады ввело для поддержки народа Украины. Оно предлагает украинцам и членам их семей бесплатный продленный временный статус и позволяет им работать, учиться и оставаться в Канаде, пока им не будет безопасно вернуться домой.

Подробнее читайте здесь.

Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады (Immigration, Refugees and Citizenship Canada – IRCC) создало специальный канал обслуживания для запросов по Украине, который будет доступен с приемом звонков как в Канаде, так и за рубежом по номеру 613-321-4243. Кроме того, теперь вы можете добавить ключевое слово Ukraine2022 в веб-форму IRCC https://secure.cic.gc.ca/ClientContact/en/Crisis с вашими вопросами, и ваш электронный запрос будет приоритетным. Детали на украинском на сайте IRCC.

Украинцы и их семьи, которые находятся в Канаде, могут подать заявку на продление своего пребывания на срок до 3 лет с помощью Канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET). Это включает статус временного резидента (посетителя), разрешения на работу и учебу, а также позволяет людям покидать и возвращаться в Канаду в любое время, пока действует их виза. Дети школьного возраста будут иметь право посещать начальную и среднюю школу в течение этого времени.

 

Трудоустройство

Подайте заявку на получение канадского номера социального страхования (SIN). Номер SIN – это уникальный 9-значный номер, используемый для идентификации. Этот номер необходим для работы в Канаде и доступа к некоторым государственным программам.

С вашим открытым разрешением на работу и SIN номером вы можете работать почти на любого работодателя в Канаде.

В Канадском Банке вакансий появился новый раздел «Вакансии для Украины», где работодатели определили и опубликовали вакансии. Вы также можете использовать Банк вакансий для поиска всех вакансий в вашей провинции или территории.

Ниже можно найти важную информацию, которая поможет вам устроиться в Канаде:

 • Добро пожаловать в Канаду: информация для новоприбывших
 • Документ о доступе к услугам
 • Список важных дел, которые нужно сделать, когда вы прибудете в Канаду
 • Информация о канадской помощи на ребенка
 • Информация о том, как получить номер социального страхования (SIN), девятизначный номер, необходимый для работы в Канаде
 • Информация о том, как защитить свой номер социального страхования (SIN)